Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych w 2018 i 2019 r.

Pierwsze półrocze danego roku to okres, w którym w spółkach analizuje się wyniki za rok poprzedni, a to oczywiście w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. W zależności od treści tych analiz często podejmowane są decyzje o wysokości wynagrodzeń przysługujących członkom organów spółek. Z uwagi na powyższe warto zrewidować zasady obliczania wynagrodzeń członków organów na rok 2019...

Cele zarządcze za rok obrotowy 2017 r. i sprawozdanie finansowe spółek komunalnych

Zbliża się data 30 czerwca 2018 r., do której powinno odbyć się zgromadzenie wspólników zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i udzielające absolutorium członkom organów spółek. Dla spółek komunalnych i innych podmiotów, o których stanowi ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) jest to również ostateczna data, do upływu której...

Zakaz handlu w niedzielę – obejście dla przedsiębiorców – osób fizycznych

W dniu 1 marca weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Budzi ona wiele kontrowersji, zwłaszcza u przedsiębiorców, a nie tylko u konsumentów. Przedsiębiorcy działający w sektorze usług i handlu powinni dobrze przyjrzeć się zasadom rządzącym zakazem handlu, gdyż sankcją grożącą przedsiębiorcy...

Kontrakt menedżerski – na co zwrócić uwagę

Kontrakt menedżerski może być nazwany również umową o zarządzanie, umową menedżerską, umową o świadczenie usług menedżerskich, umową o prowadzenie przedsiębiorstwa spółki – w zależności od tego jaki jest przedmiot takiej umowy i kto jako wykonawca ją zawiera. Coraz częściej wyższa kadra kierownicza zatrudniana jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Kogo dotyczą i co powinno być w nich zawarte? Kogo dotyczą kontrakty...

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być także zatrudniony na podstawie umowy o pracę, chyba że dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych). Wówczas mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a spółką. Pierwszy...

Nagroda roczna dla członków zarządów spółek SP i jst za 2016 r.

Dla wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego nadchodzi ostateczny termin do którego są one zobligowane do wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych wynikających z ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Termin ostateczny to 30 czerwca 2017 r. Członkowie zarządów i rad nadzorczych nie są...

Zatrudnienie wspólnika w spółce kapitałowej – najnowsze orzecznictwo

W Polsce zapanowała moda na spółki rodzinne. Podobno jesteśmy z jednym z bardziej przedsiębiorczych narodów w Europie. I bardzo dobrze. Inicjatywy rodzinne cieszą mnie niezmiernie, tym bardziej że wiele z ich naprawdę bardzo dobrze się rozwija i funkcjonuje. Formy prowadzenia biznesu są przeróżne – od jednoosobowych działalności gospodarczych do spółek kapitałowych. Dziś artykuł o spółkach kapitałowych, w którym przybliżę kwestie...

Dotknij tutaj i zadzwoń