Prawo handlowe

Usługi świadczone z zakresu prawa handlowego obejmują:

 • zakładanie i rejestrację spółek;
 • dokonywanie wszelkich zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych spółek;
 • obsługę posiedzeń organów spółek, w tym przygotowywanie projektów dokumentacji do odbycia i przeprowadzenia zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, posiedzeń zarządów i rad nadzorczych;
 • doradztwo w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;
 • odwoływanie i powoływanie członków organów spółek;
 • obsługę organów statutowych spółek;
 • tworzenie uchwał organów spółek i ich regulaminów;
 • sporządzanie opinii prawnych na tle interpretacji Kodeksu spółek handlowych i innych ustaw dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych;
 • doradztwo w zakresie sporów sądowych dot. m.in. odszkodowań od członków organów, uchylania, stwierdzenia nieważności uchwały zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia;
 • doradztwo w zakresie sporów sądowych o ustalenie nieważności uchwały zarządu lub uchwały rady nadzorczej;
 • bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym.

Dotknij tutaj i zadzwoń