Prawo pracy dla pracowników

Usługi świadczone z zakresu prawa pracy dla pracowników obejmują:

 • reprezentowanie Klienta w sporach, zarówno na etapie przedsądowym (w tym w trakcie rozmów ugodowych) jak i w trakcie postępowania sądowego dotyczącego np:
  • mobbingu,
  • molestowania,
  • dyskryminacji,
  • nierównego traktowania,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia i bez zachowania tego okresu
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • zapłaty zaległego wynagrodzenia oraz innych świadczeń;
 • sporządzanie pozwów oraz wszelkiego rodzaju pism procesowych w sporach z pracodawcą;
 • opiniowanie i sporządzanie umów o pracę, innych umów wynikających ze stosunku pracy (np. umów o zakazie konkurencji), umów cywilnoprawnych, w tym kontraktów menedżerskich;
 • opiniowanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia, jak i bez zachowania takiego okresu;
 • przygotowywanie wszelkiego rodzaju porozumień z pracodawcą (np. o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, o spłacie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia).

Dotknij tutaj i zadzwoń