Podkradanie pracowników – w jaki sposób pracodawca może się zabezpieczyć?

Podkradanie pracowników - na czym polega? Czy każdy pracodawca jest nim zagrożony? Odpowiedź jest twierdząca. Na ostatnim szkoleniu w jakim uczestniczyłam jeden z uczestników powiedział, że LinkedIn to doskonała wizytówka firmy. Po chwili ktoś z sali dodał: "ale i skarbnica wiedzy o tym w jakiej firmie są specjaliści warci uwagi i kogo warto zrekrutować do swojej firmy", innymi słowy -...

Podkradanie pracowników, inaczej kłusownictwo pracownicze. Co jest dozwolone a co zabronione.

Znasz to? Firma chce wejść na nowy rynek, np. chce wypromować nowy produkt, potrzebuje wysokiej klasy specjalistów, a tacy są pracownikami konkurencji, czyli Twojej firmy. Jeden po drugim odchodzi od Ciebie 5 renomowanych pracowników. Inna sytuacja – międzynarodowa korporacja planuje rozwinąć się w Polsce, jest zainteresowana tylko określonym typem pracowników. Muszą być wysoko wykwalifikowani, w nietypowej branży, aby nie przyznać...

Zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników. Udział związków zawodowych. Niezbędna procedura zwolnień grupowych

W tym artykule opisałam jak pracodawca powinien postępować, gdy nie funkcjonują u niego związki zawodowe, a zamierza dokonać zmiany regulaminu wynagradzania na niekorzyść, pracowników przy czym zmiana obejmuje progi liczbowe pracowników wskazane w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Wyjaśniłam również dlaczego...

Zbliża się ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

Z tego artykułu dowiesz się do kiedy należy najpóźniej udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy (czyli urlop udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo), jakie są konsekwencje, gdy obowiązek ten nie zostanie spełniony, kto ponosi w tej sytuacji odpowiedzialność, oraz czy pracownik może sam sobie udzielić zaległy urlop. Zgodnie z art. 161 Kodeksu...

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część II

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Pierwszą część zmian omówiłam tutaj. Druga część zmian omówionych poniżej dotyczy nowych zasad dot. świadectw pracy. Nowe terminy na wystawianie świadectw pracy Zmianie ulegnie art....

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część I

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w końcu został uchwalony i podpisany. Chodzi o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Zmiany do Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 7 września 2019 r. Nowelizacja miała na celu...

Kontrola trzeźwości pracowników a RODO

W mediach przetoczyła się fala interpretacji i komentarzy związanych z możliwością dokonywania przez pracodawców wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników. Z jednych interpretacji wynikało, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Agencja pracy tymczasowej a RODO

Chociaż uregulowania wynikające z RODO obowiązują już od maja ubiegłego roku wciąż wiele agencji pracy tymczasowej nie wie jak stosować nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w sposób odpowiadający specyfice ich branży. Działalność agencji pracy tymczasowej oparta jest bowiem na specyficznym stosunku prawnym. Z jednej strony zatrudnia ona pracowników tymczasowych, z którymi ma podpisane umowy o pracę, a zatem przetwarza...

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych w 2018 i 2019 r.

Pierwsze półrocze danego roku to okres, w którym w spółkach analizuje się wyniki za rok poprzedni, a to oczywiście w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. W zależności od treści tych analiz często podejmowane są decyzje o wysokości wynagrodzeń przysługujących członkom organów spółek. Z uwagi na powyższe warto zrewidować zasady obliczania wynagrodzeń członków organów na rok 2019...

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019 r.

Ustawodawca nie próżnuje, dzięki czemu musimy zmierzyć się z kilkoma zmianami w prawie pracy w 2019 r. Celowo nie piszę, że zmianie te dotyczą Kodeksu pracy gdyż nie byłaby to precyzyjne określenie. Zmiany są bowiem rozproszone w kilku ustawach ale wszystkie opisane poniżej dotyczą prawa pracy. Zapoznaj się również z moim blogiem. Tam również znajdziesz informacje co nowego w prawie...

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

W jaki sposób pracodawca może dowiedzieć się, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie? Czy w ogóle ma ku temu prawo? Powszechnie wiadomo, że to ZUS kontroluje pracowników, ale czy pracodawca nie dysponuje odpowiednimi narzędziami w tym celu? Możliwość kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę – podstawa prawna Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...

Cele zarządcze za rok obrotowy 2017 r. i sprawozdanie finansowe spółek komunalnych

Zbliża się data 30 czerwca 2018 r., do której powinno odbyć się zgromadzenie wspólników zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i udzielające absolutorium członkom organów spółek. Dla spółek komunalnych i innych podmiotów, o których stanowi ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) jest to również ostateczna data, do upływu której...

Wadliwy outsourcing pracowniczy

Na skutek restrykcji, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych znacznie wzrosło zainteresowanie innymi formami korzystania z personelu podmiotu trzeciego. Jeszcze bardziej zainteresowanie to wzrosło po wprowadzeniu obostrzeń w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r., na skutek nowelizacji ustawy z...

Compliance w prawie pracy – procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Polskie prawo, a co za tym idzie praktyka rynkowa, coraz częściej sięgają do zachodnich standardów dot. funkcjonowania przedsiębiorstw. W tym przypadku mówimy o compliance, który obecnie wchodzi o nas szerokimi drzwiami. Co to jest compliace i co oznacza? Compliance to „normy zgodnościowe (normy compliance) w korporacjach z perspektywy ogólnej teorii norm, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z dziedziny bankowości i finansów....

Zakaz handlu w niedzielę – obejście dla przedsiębiorców – osób fizycznych

W dniu 1 marca weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Budzi ona wiele kontrowersji, zwłaszcza u przedsiębiorców, a nie tylko u konsumentów. Przedsiębiorcy działający w sektorze usług i handlu powinni dobrze przyjrzeć się zasadom rządzącym zakazem handlu, gdyż sankcją grożącą przedsiębiorcy...

Kontrakt menedżerski – na co zwrócić uwagę

Kontrakt menedżerski może być nazwany również umową o zarządzanie, umową menedżerską, umową o świadczenie usług menedżerskich, umową o prowadzenie przedsiębiorstwa spółki – w zależności od tego jaki jest przedmiot takiej umowy i kto jako wykonawca ją zawiera. Coraz częściej wyższa kadra kierownicza zatrudniana jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Kogo dotyczą i co powinno być w nich zawarte? Kogo dotyczą kontrakty...

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być także zatrudniony na podstawie umowy o pracę, chyba że dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych). Wówczas mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a spółką. Pierwszy...

Zmiany w prawie pracy w 2018 r. i 2019 r.

Jeśli chodzi o prawo pracy w 2018 r. to będzie to rok obfitujący w zmiany. Nie chodzi tylko o zmiany uchwalone, ale również i o te które są obecnie na etapie prac legislacyjnych. Po kolei. Od 1 stycznia 2018 r. – zmiany dotyczące agencji zatrudnienia W skrócie chodzi o to, że wprowadzono nowe wykroczenia, podwyższono grzywny, wprowadzono nowe narzędzia kontrolne wobec...

Zmiany w prawie pracy w 2017 r. – podsumowanie

Nim zaczniemy analizować zmiany w obszarze prawa pracy, które zaczną obowiązywać w 2018 r. warto podsumować zmiany, które weszły w życie w 2017 r. Poniżej prezentuję kalendarium najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017 r. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz...

Agencje zatrudnienia po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.

Szeroko opisywana w mediach ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.962 z dnia 2017.05.17, dalej w skrócie: "Nowelizacja") wprowadziła szereg rewolucyjnych zmian. Główny nacisk w dotychczasowych komentarzach do Nowelizacji kładzie się na pracę tymczasową, natomiast wspomniana Nowelizacja ma już obecnie i będzie miała od 1 stycznia 2018 r. duży...

Umowy z artystami – najnowsze orzecznictwo

O tym, że coraz częstsze staje się kwestionowanie umów o dzieło powszechnie wiadomo. Mimo wszystko jednak przedsiębiorcy starają się wciąż wykorzystywać możliwości umowy o dzieło, zwłaszcza w kontekście braku obowiązku odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne i szukają sposobów na zawarcie tego ordzaju umowy w konkretnym stanie faktycznym. Czy jednak bezpiecznie? Zaledwie miesiąc temu Sąd Najwyższy wydał kolejny już w tym...

Nagroda roczna dla członków zarządów spółek SP i jst za 2016 r.

Dla wszystkich spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego nadchodzi ostateczny termin do którego są one zobligowane do wdrożenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków zarządów oraz rad nadzorczych wynikających z ustawy z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2016.1202). Termin ostateczny to 30 czerwca 2017 r. Członkowie zarządów i rad nadzorczych nie są...

Zatrudnienie wspólnika w spółce kapitałowej – najnowsze orzecznictwo

W Polsce zapanowała moda na spółki rodzinne. Podobno jesteśmy z jednym z bardziej przedsiębiorczych narodów w Europie. I bardzo dobrze. Inicjatywy rodzinne cieszą mnie niezmiernie, tym bardziej że wiele z ich naprawdę bardzo dobrze się rozwija i funkcjonuje. Formy prowadzenia biznesu są przeróżne – od jednoosobowych działalności gospodarczych do spółek kapitałowych. Dziś artykuł o spółkach kapitałowych, w którym przybliżę kwestie...

Mobbing, czy naruszenie dóbr osobistych?

Od początku ubiegłego roku przeszkoliłam kilkaset osób z zasad etyki, przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i molestowaniu seksualnemu w miejscu pracy. Pracodawcy słuchając na moich wykładach jak ciężko udowodnić mobbing i jakie są statystyki sądowe pytają, czy w takim razie mogą czuć się całkowicie bezpieczni? Otóż nie do końca i to o tym będzie poniższy artykuł. Zjawisko mobbingu - statystyki W 2015...

Najważniejsze orzeczenia SN z zakresu prawa pracy w 2016 r.

Poniżej przedstawiam najważniejsze i najciekawsze orzeczenia Sądu Najwyższego z zakresu prawa pracy wydane w 2016 r. Spośród wszystkich orzeczeń z zakresu prawa pracy opublikowanych na stronach Sądu Najwyższego wybrałam, w mojej opinii, 23 najważniejsze i najciekawsze. 1) Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2016 r., I PK 15/15 Z art. 59 k.p. wynika, że samo stwierdzenie krótkości okresu pozostałego...

Umowa zlecenia a umowa o dzieło po 1 stycznia 2017 r.

Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. może spowodować wzrost popularności umów o dzieło. Dlaczego? Umowy o dzieło nie są objęte obowiązkiem zapewnienia ich wykonawcom wynagrodzenia na poziomie minimalnym (zgodnie z ww. ustawą w jej brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.) i nie są objęte systemem ubezpieczeń społecznych (z pewnymi...

Potwierdzanie liczby godzin w umowach zlecenia od 1 stycznia 2017 r.

Po zapytaniach Klientów oraz Czytelników artykułów ukazujących się na blogu widzę, że w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2017 r. nowelizacji ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę dokonanej mocą ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2016.1265) wciąż jest...

Umowa o pracę a umowa zlecenia po 1 stycznia 2017 r.

Czy coś się zmieni w pojmowaniu umowy zlecenia? O tym co nowego przeniesie zmiana od 1 stycznia 2017 r. ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę pisałam w artykule "Umowy ze zleceniobiorcą od 1 stycznia 2017 r", oraz na moim blogu: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2017 r. oraz Wzrost wynagrodzenia minimalnego a zmiana umowy o pracę. Wiele osób zadaje sobie...

Dotknij tutaj i zadzwoń