Rozwiązania dla pracodawców inne niż Tarcza antykryzysowa – inne sposoby na ograniczenie kosztów pracowniczych

Część moich klientów nie zamierza korzystać obecnie z Tarczy antykryzysowej ani w wersji 1.0. ani w wersji 2.0. , gdyż nie spełnia ku temu przesłanek. Aktualnie nie odnotowali takiego spadku obrotów w miesiącach poprzednich, czyli w marcu i kwietniu jak wymaga tego Tarcza antykryzysowa, natomiast drastyczny spadek obrotów dopiero u nich będzie, co widać dopiero teraz po napływających zamówieniach na...

Zasady określania wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych w 2020 r.

Ogólne zasady określania wysokości wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych są proste. Ogólne zasady wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych Wynikają one z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2019.1885 t.j. z dnia 2019.10.04...

Kontrole PIP w 2020 – ogłoszony program działania PIP na 2020

11 lutego 2020 r. Główny Inspektor Pracy przedstawił „Program działania PIP na 2020 rok”. O szczegółach można przeczytać tutaj. Na 2020 rok zaplanowano przeprowadzenie 72 tys. kontroli - o 2 tysiące więcej od zaplanowanych na rok 2019.   W jakich branżach będą kontrole PIP w 2020 r.? Zgodnie z przedstawionymi przez PIP informacjami Państwowa Inspekcja Pracy będzie kontynuować drugi etap...

Outsourcing pracowniczy a przejście zakładu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Najnowsze orzecznictwo

Wobec rygorów ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych outsourcing pracowników jest coraz częstszy i jest to dostrzegalne również w orzecznictwie (co oznacza, że powstaje na tym tle coraz więcej sporów). Outsourcing w formie przejścia zakładu pracy – jaka jest praktyka Praktyka często spotkana na rynku (opisywana często w orzeczeniach wydanych nawet w 2019 r.!) polega na tym, że pracodawca A przekazuje...

Elektroniczna rejestracja czasu pracy a RODO – opinia UODO

Przeszło rok po stosowaniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wciąż pracodawcy stosują praktyki, które budzą sprzeciw Urzędu Ochrony Danych Osobowych.   Zdjęcia pracowników a...

Uchylenie regulaminu wynagrodzenia bez zgody związku zawodowego. Najnowsze orzecznictwo.

Wyobraź sobie sytuację, że zmiana koniunktury wymusza na pracodawcy zmianę regulaminu wynagradzania (premiowania, czy też regulaminu ustalającego wysokość prowizji za sprzedaż). Pracodawca chciałby zmienić regulamin wynagradzania w taki sposób, aby był bardziej motywujący. Można sobie również wyobrazić sytuację, w której pracodawca chciałby zmienić wysokość, czy też w ogóle zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, takich jak np. premie. W każdym...

Kierowanie do pracy za granicą przez agencje zatrudnienia – jakie umowy są potrzebne

Jakie umowy są potrzebne w celu prowadzenia agencji zatrudnienia? Oczywiście, wszystko zależy jaki profil działalności prowadzi dana agencja. Agencje zatrudnienia mogą bowiem świadczyć następujące usługi: pośrednictwa pracy, polegających np. na kierowaniu osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, czy kierowaniu cudzoziemców do zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej do podmiotów prowadzących działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; doradztwa personalnego; poradnictwa zawodowego;...

Podkradanie pracowników – w jaki sposób pracodawca może się zabezpieczyć?

Podkradanie pracowników - na czym polega? Czy każdy pracodawca jest nim zagrożony? Na ostatnie pytanie odpowiedź jest twierdząca. Na ostatnim szkoleniu w jakim uczestniczyłam jeden z uczestników powiedział, że LinkedIn to doskonała wizytówka firmy. Po chwili ktoś z sali dodał: "ale i skarbnica wiedzy o tym w jakiej firmie są specjaliści warci uwagi i kogo warto zrekrutować do swojej firmy",...

Podkradanie pracowników, inaczej kłusownictwo pracownicze. Co jest dozwolone a co zabronione.

Znasz to? Firma chce wejść na nowy rynek, np. chce wypromować nowy produkt, potrzebuje wysokiej klasy specjalistów, a tacy są pracownikami konkurencji, czyli Twojej firmy. Jeden po drugim odchodzi od Ciebie 5 renomowanych pracowników. Inna sytuacja – międzynarodowa korporacja planuje rozwinąć się w Polsce, jest zainteresowana tylko określonym typem pracowników. Muszą być wysoko wykwalifikowani, w nietypowej branży, aby nie przyznaczać...

Zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników. Udział związków zawodowych. Niezbędna procedura zwolnień grupowych

W tym artykule opisałam jak pracodawca powinien postępować, gdy nie funkcjonują u niego związki zawodowe, a zamierza dokonać zmiany regulaminu wynagradzania na niekorzyść, pracowników przy czym zmiana obejmuje progi liczbowe pracowników wskazane w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Wyjaśniłam również dlaczego...

Zbliża się ostateczny termin udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego

Z tego artykułu dowiesz się do kiedy należy najpóźniej udzielić pracownikowi zaległy urlop wypoczynkowy (czyli urlop udzielany pracownikowi w terminie późniejszym niż rok kalendarzowy, w którym pracownik nabył do niego prawo), jakie są konsekwencje, gdy obowiązek ten nie zostanie spełniony, kto ponosi w tej sytuacji odpowiedzialność, oraz czy pracownik może sam sobie udzielić zaległy urlop. Zgodnie z art. 161 Kodeksu...

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część II

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Pierwszą część zmian omówiłam tutaj. Druga część zmian omówionych poniżej dotyczy nowych zasad dot. świadectw pracy. Nowe terminy na wystawianie świadectw pracy Zmianie ulegnie art....

Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część I

Prezydencki projekt ustawy zmieniającej Kodeks pracy w końcu został uchwalony i podpisany. Chodzi o ustawę z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Zmiany do Kodeksu pracy wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 7 września 2019 r. Nowelizacja miała na celu...

Kontrola trzeźwości pracowników a RODO

W mediach przetoczyła się fala interpretacji i komentarzy związanych z możliwością dokonywania przez pracodawców wyrywkowej kontroli stanu trzeźwości swoich pracowników. Z jednych interpretacji wynikało, że rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Agencja pracy tymczasowej a RODO

Chociaż uregulowania wynikające z RODO obowiązują już od maja ubiegłego roku wciąż wiele agencji pracy tymczasowej nie wie jak stosować nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w sposób odpowiadający specyfice ich branży. Działalność agencji pracy tymczasowej oparta jest bowiem na specyficznym stosunku prawnym. Z jednej strony zatrudnia ona pracowników tymczasowych, z którymi ma podpisane umowy o pracę, a zatem przetwarza...

Wynagrodzenia członków rad nadzorczych i zarządów spółek Skarbu Państwa i spółek komunalnych w 2018 i 2019 r.

Pierwsze półrocze danego roku to okres, w którym w spółkach analizuje się wyniki za rok poprzedni, a to oczywiście w związku z przygotowywaniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. W zależności od treści tych analiz często podejmowane są decyzje o wysokości wynagrodzeń przysługujących członkom organów spółek. Z uwagi na powyższe warto zrewidować zasady obliczania wynagrodzeń członków organów na rok 2019...

Zmiany w prawie pracy od 1 stycznia 2019 r.

Ustawodawca nie próżnuje, dzięki czemu musimy zmierzyć się z kilkoma zmianami w prawie pracy w 2019 r. Celowo nie piszę, że zmianie te dotyczą Kodeksu pracy gdyż nie byłaby to precyzyjne określenie. Zmiany są bowiem rozproszone w kilku ustawach ale wszystkie opisane poniżej dotyczą prawa pracy. Zapoznaj się również z moim blogiem. Tam również znajdziesz informacje co nowego w prawie...

Kontrola zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę

W jaki sposób pracodawca może dowiedzieć się, czy jego pracownik prawidłowo wykorzystuje zwolnienie lekarskie? Czy w ogóle ma ku temu prawo? Powszechnie wiadomo, że to ZUS kontroluje pracowników, ale czy pracodawca nie dysponuje odpowiednimi narzędziami w tym celu? Możliwość kontroli zwolnienia lekarskiego przez pracodawcę – podstawa prawna Zgodnie z art. 68 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach...

Cele zarządcze za rok obrotowy 2017 r. i sprawozdanie finansowe spółek komunalnych

Zbliża się data 30 czerwca 2018 r., do której powinno odbyć się zgromadzenie wspólników zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i udzielające absolutorium członkom organów spółek. Dla spółek komunalnych i innych podmiotów, o których stanowi ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) jest to również ostateczna data, do upływu której...

Wadliwy outsourcing pracowniczy

Na skutek restrykcji, które weszły w życie z dniem 1 czerwca 2017 r. w związku z nowelizacją ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych znacznie wzrosło zainteresowanie innymi formami korzystania z personelu podmiotu trzeciego. Jeszcze bardziej zainteresowanie to wzrosło po wprowadzeniu obostrzeń w funkcjonowaniu agencji zatrudnienia od 1 stycznia 2018 r., na skutek nowelizacji ustawy z...

Compliance w prawie pracy – procedura przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

Polskie prawo, a co za tym idzie praktyka rynkowa, coraz częściej sięgają do zachodnich standardów dot. funkcjonowania przedsiębiorstw. W tym przypadku mówimy o compliance, który obecnie wchodzi o nas szerokimi drzwiami. Co to jest compliace i co oznacza? Compliance to „normy zgodnościowe (normy compliance) w korporacjach z perspektywy ogólnej teorii norm, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów z dziedziny bankowości i finansów....

Zakaz handlu w niedzielę – obejście dla przedsiębiorców – osób fizycznych

W dniu 1 marca weszła w życie ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. poz. 305). Budzi ona wiele kontrowersji, zwłaszcza u przedsiębiorców, a nie tylko u konsumentów. Przedsiębiorcy działający w sektorze usług i handlu powinni dobrze przyjrzeć się zasadom rządzącym zakazem handlu, gdyż sankcją grożącą przedsiębiorcy...

Kontrakt menedżerski – na co zwrócić uwagę

Kontrakt menedżerski może być nazwany również umową o zarządzanie, umową menedżerską, umową o świadczenie usług menedżerskich, umową o prowadzenie przedsiębiorstwa spółki – w zależności od tego jaki jest przedmiot takiej umowy i kto jako wykonawca ją zawiera. Coraz częściej wyższa kadra kierownicza zatrudniana jest na podstawie umów cywilnoprawnych. Kogo dotyczą i co powinno być w nich zawarte? Kogo dotyczą kontrakty...

Odwołanie członka zarządu a forma zatrudnienia

Forma zatrudnienia Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej może być także zatrudniony na podstawie umowy o pracę, chyba że dotyczy to członków zarządów określonych spółek, o czym pisałam tutaj. Zatrudnienie członka zarządu może być oparte o stosunek cywilnoprawny (zwykle umowa o świadczenie usług zarządczych). Wówczas mamy do czynienia z dwoma stosunkami prawnymi między członkiem zarządu a spółką. Pierwszy...

Zmiany w prawie pracy w 2018 r. i 2019 r.

Jeśli chodzi o prawo pracy w 2018 r. to będzie to rok obfitujący w zmiany. Nie chodzi tylko o zmiany uchwalone, ale również i o te które są obecnie na etapie prac legislacyjnych. Po kolei. Od 1 stycznia 2018 r. – zmiany dotyczące agencji zatrudnienia W skrócie chodzi o to, że wprowadzono nowe wykroczenia, podwyższono grzywny, wprowadzono nowe narzędzia kontrolne wobec...

Zmiany w prawie pracy w 2017 r. – podsumowanie

Nim zaczniemy analizować zmiany w obszarze prawa pracy, które zaczną obowiązywać w 2018 r. warto podsumować zmiany, które weszły w życie w 2017 r. Poniżej prezentuję kalendarium najważniejszych zmian w prawie pracy w 2017 r. 1 stycznia 2017 r. weszła w życie większość przepisów ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz...

Agencje zatrudnienia po zmianie przepisów od 1 czerwca 2017 r.

Szeroko opisywana w mediach ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2017.962 z dnia 2017.05.17, dalej w skrócie: "Nowelizacja") wprowadziła szereg rewolucyjnych zmian. Główny nacisk w dotychczasowych komentarzach do Nowelizacji kładzie się na pracę tymczasową, natomiast wspomniana Nowelizacja ma już obecnie i będzie miała od 1 stycznia 2018 r. duży...

Umowy z artystami – najnowsze orzecznictwo

O tym, że coraz częstsze staje się kwestionowanie umów o dzieło powszechnie wiadomo. Mimo wszystko jednak przedsiębiorcy starają się wciąż wykorzystywać możliwości umowy o dzieło, zwłaszcza w kontekście braku obowiązku odprowadzania od niej składek na ubezpieczenia społeczne i szukają sposobów na zawarcie tego ordzaju umowy w konkretnym stanie faktycznym. Czy jednak bezpiecznie? Zaledwie miesiąc temu Sąd Najwyższy wydał kolejny już w tym...

Dotknij tutaj i zadzwoń