Cele zarządcze za rok obrotowy 2017 r. i sprawozdanie finansowe spółek komunalnych

Zbliża się data 30 czerwca 2018 r., do której powinno odbyć się zgromadzenie wspólników zatwierdzające roczne sprawozdanie finansowe i udzielające absolutorium członkom organów spółek. Dla spółek komunalnych i innych podmiotów, o których stanowi ustawa z 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2017.2190 t.j. z dnia 2017.11.28) jest to również ostateczna data, do upływu której...

Dotknij tutaj i zadzwoń