Zasady określania wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych w 2020 r.

Ogólne zasady określania wysokości wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych są proste.

Ogólne zasady wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych

Wynikają one z ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U.2019.1885 t.j. z dnia 2019.10.04 ). Aby ustalić wysokość wynagrodzenia członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych bierze się pod uwagę skalę działalności spółki, w szczególności wartość jej aktywów, osiąganych przychodów oraz wielkość zatrudnienia i na tej podstawie określa się, w formie widełek, wskaźniki. Właściwe dla danej spółki wskaźniki (dolny – minimalny i górny maksymalny) mnoży się przez tzw. podstawę wymiaru.  Zgodnie z ww. ustawą przez podstawę wymiaru należy rozumieć wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Postępując przy obliczeniach wynagrodzenia w ten sposób powinnyśmy uzyskać wysokość, zarówno minimalną jak i maksymalną, kwotę wynagrodzenia możliwego do przyznania członkowi zarządu bądź rady nadzorczej w danej spółce. To jednak nie nastąpi – zasady te są zmodyfikowane od kilku lat, corocznie ogłaszaną na dany rok, ustawą okołobudżetową.

Zasady określania wysokości wynagrodzeń członków zarządów i rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych w 2020 r.

Ustawa okołobudżetowa na 2020 r. tj. ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. w art. 31 stwierdza, że „podstawę wymiaru, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1885 i 2217), stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2016 r. wyniosło 4403,78 zł. Jest zatem różnica w porównaniu do wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale 2019 r., które wynosi ponad 5300 zł.

Jak było w latach poprzednich?

Analogiczne zasady obowiązywały w 2018 i 2019 r. , o czym pisałam już tutaj.

Co należy ustalić w odpowiednich uchwałach i umowach?

W zaistniałej sytuacji polegającej na swoistym „zamrożeniu” wynagrodzenia członków organów spółek z określonym kapitałem należy ustalić jak zostało ukształtowane wynagrodzenie tych członków, a zatem czy uchwała (oraz umowa w przypadku członków zarządu) zawiera odwołanie do:

1)  iloczynu podstawy wymiaru za rok poprzedni i wskaźnika;

2)  iloczynu podstawy wymiaru określonej zgodnie z  art. 1 ust. 3 pkt 11 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami i wskaźnika;

3) konkretnej kwoty.

Od treści uchwał i umów zawartych z członkami zarządu zależy czy członkowie organów zobligowani będą do zwrotu nadwyżki uzyskanych wynagrodzeń.

Aktualne wysokości wynagrodzeń członków zarządów w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych

Część stałą wynagrodzenia członka zarządu w spółkach Skarbu Państwa i w spółkach komunalnych ustala się z uwzględnieniem skali działalności spółki, w szczególności wartości jej aktywów, osiąganych przychodów i wielkości zatrudnienia, w wysokości:

1) od jednokrotności do trzykrotności podstawy wymiaru, a zatem od 4403,78 zł do 13 211,34 zł brutto – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie do 10 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych niższy niż równowartość w złotych 2 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były niższe niż równowartość w złotych 2 milionów euro;

2) od dwukrotności do czterokrotności podstawy wymiaru, a zatem od 8 807,56 zł do 17 615,12 zł brutto – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 11 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych stanowiący co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat stanowiły co najmniej równowartość w złotych 2 milionów euro;

3) od trzykrotności do pięciokrotności podstawy wymiaru , a zatem od 13 211,34 zł do 22 018,9 zł brutto – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 51 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 10 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 10 milionów euro;

4) od czterokrotności do ośmiokrotności podstawy wymiaru, a zatem od 17 615,12 zł do 35 230,24 zł brutto – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 251 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 50 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 43 milionów euro;

5) od siedmiokrotności do piętnastokrotności podstawy wymiaru, a zatem od30 826,46 zł do 66 056,7 zł brutto – dla spółki, która w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniła przynajmniej dwie poniższe przesłanki:

a) zatrudniała średniorocznie co najmniej 1251 pracowników,

b) osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wyższy niż równowartość w złotych 250 milionów euro,

c) sumy aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat były wyższe niż równowartość w złotych 215 milionów euro

– przy czym wyrażone w euro wielkości, o których mowa w pkt 1-5, przelicza się na złote według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu danego roku obrotowego.

 

Na no należy wrócić uwagę – moc wsteczna ustawy

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2020 r. wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (21 luty br.), z mocą od dnia 1 stycznia 2020 r. z tym, że przepis art. 31 stosuje się do wynagrodzeń członków organu zarządzającego i członków organu nadzorczego od miesiąca następującego po miesiącu, w którym niniejsza ustawa weszła w życie. Skoro ustawa weszła w życie z dniem 21 lutego 2020 r. to do wynagrodzeń członków zarządów stosuj wyżej opisane zasady od 1 marca 2020 r.

Dotknij tutaj i zadzwoń