Zmiana regulaminu wynagradzania na niekorzyść pracowników. Udział związków zawodowych. Niezbędna procedura zwolnień grupowych

W tym artykule opisałam jak pracodawca powinien postępować, gdy nie funkcjonują u niego związki zawodowe, a zamierza dokonać zmiany regulaminu wynagradzania na niekorzyść, pracowników przy czym zmiana obejmuje progi liczbowe pracowników wskazane w ustawie z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych. Wyjaśniłam również dlaczego w takich przypadkach oprócz standardowej zmiany regulaminu wynagradzania wynikającej z Kodeksu pracy, w ściśle określonych sytuacjach, należy wszcząć procedurę zwolnień grupowych.

Gdy u pracodawcy działają związki zawodowe procedura jest inna.

Zmiana regulaminu wynagradzania przy udziale związków zawodowych – krok po kroku

  • Należy ustalić i wprowadzić w życie regulamin wynagradzania.
  • Pracodawca jest obowiązany zawiadomić na piśmie ZZ o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia, liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą, grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia, okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie, proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia, kolejności dokonywania zwolnień pracowników, propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne, pracodawca jest obowiązany dodatkowo przedstawić sposób ustalania ich wysokości, ale także inne informacje, które mogą mieć wpływ na przebieg konsultacji;
  • Pracodawca przeprowadza konsultacje w sprawie zamiaru zwolnienia grupowego z ZZ;
  • Pracodawca przekazuje informacje, o których stanowi tiret 2 powyżej powiatowemu urzędowi pracy z wyłączeniem sposobu ustalania wysokości świadczeń, o których mowa powyżej – tzw. Informacja o zamiarze;
  • Pracodawca opracowuje porozumienie w sprawie grupowego zwolnienia zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami umów o pracę. Porozumienie należy uzgodnić z zakładową organizacją związkową. Gdyby w ustawowym terminie (20 dni od dnia przekazana zawiadomienia z tiretu 2 powyżej) pracodawca i związek zawodowy nie uzgodnili porozumienia pracodawca mógłby ustalić zasady grupowego zwolnienia w regulaminie (pracodawca sam mógłby go wydać). Jednakże – zawarcie porozumienia powoduje, że wypowiedzenia zmieniające nie będą już objęte konsultacją ze związkiem zawodowym w trybie art. 38 KP;
  • Pracodawca, po realizacji obowiązków z tiretu powyższego (tj. po zawarciu porozumienia lub odpowiednio po wydaniu regulaminu), zawiadamia na piśmie właściwy powiatowy urząd pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników oraz o przyczynach ich zwolnienia, okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie, a także o przeprowadzonej konsultacji zamierzonego grupowego zwolnienia z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy;
  • Kopię zawiadomienia z powyższego tiretu należy przekazać zakładowej organizacji związkowej;
  • Wręczanie wypowiedzeń zmieniających. Jeżeli jednak nie doszłoby do zawarcia porozumienia z ZZ to pierw należy zamiar wypowiedzenia skonsultować z ZZ*.

*Uwaga – w zakresie obowiązku konsultacji zamiaru wypowiedzenia warunków umowy o pracę z członkiem organizacji związkowej na podstawie art. 38 KP SN podjął uchwałę w składzie 7 sędziów z dnia 15 października 2008 r. III PZP 1/08, zgodnie z którą „przepis art. 24113 § 2 zdanie drugie k.p. nie wyłącza wymagania zasadności wypowiedzenia warunków pracy i płacy (art. 45 § 1 w związku z art. 42 § 1 k.p.) oraz konsultacji zamiaru tego wypowiedzenia z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową (art. 38 k.p.), jeżeli rozwiązany układ zbiorowy pracy nie został zastąpiony nowym układem zbiorowym pracy ani regulaminem wynagradzania„. W okresie, w którym wydano ww. uchwałę linia orzecznicza pomijała zupełnie konieczność wszczęcia procedury wynikającej z tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych, która to procedura opiera się na konsultacjach. Obecnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. W mojej opinii wobec faktu, iż treść zmian wynikających z regulaminu wynagradzania jest przedmiotem uzgodnień z organizacjami związkowymi w toku ww. procedury, nie ma potrzeby wszczynania ponownej konsultacji z art. 38 KP. Konieczność taka zaistniałaby gdyby nie doszłoby do zawarcia porozumienia z ZZ. Powyższe twierdzenie znajduje swoje oparcie w wyroku SN z dnia 17 października 2017 r. II PK 275/16, w którym to wyroku stwierdzono, że „przewidziane w art. 38 § 1 k.p. w związku z art. 42 § 1 k.p. wymaganie wskazania związkowi zawodowemu przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie warunków płacy może jednak zostać uznane za spełnione mimo braku przedstawienia warunków płacowych, jakie pracodawca zamierza zaproponować konkretnemu pracownikowi, gdy -ze źródeł pochodzących od pracodawcy -związkowi znane są już te propozycje oraz nowe zasady wynagradzania„.

Jeśli planujesz zmienić regulamin wynagradzania na niekorzyść pracowników i nie masz pewności jak zrobić to poprawnie skontaktuj się ze mną. Moja kancelaria świadczy usługi z zakresu prawa pracy i wspiera pracodawców we wprowadzaniu niekorzystnych zmian do regulaminu wynagradzania na każdy etapie tego procesu.

Dotknij tutaj i zadzwoń