Zmiany w Kodeksie pracy od 7 września 2019 r. – część II

Z dniem 7 września 2019 r. wejdą w życie zmiany do Kodeksu pracy wprowadzone ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.1043 z dnia 2019.06.06). Pierwszą część zmian omówiłam tutaj.

Druga część zmian omówionych poniżej dotyczy nowych zasad dot. świadectw pracy.

Nowe terminy na wystawianie świadectw pracy

Zmianie ulegnie art. 97 § 1 Kodeksu pracy. Od 7 września 2019 r. pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. W obecnym stanie prawnym pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Różnica jest więc znacząca w zakresie terminu – było „niezwłocznie„, a będzie „w dniu, w którym następuje ustanie stosunku pracy„.

 

Dodano również w art. 97 § 1, że „Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie świadectwa pracy pracownikowi albo osobie przez niego upoważnionej w tym terminie nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi lub tej osobie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) albo doręcza je w inny sposób.

 

Nowe terminy dot. sprostowania świadectw pracy

 

Kolejną zmianę przewiduje art. 97 § 2 [1] Kodeksu pracy. Od 7 września 2019 r. pracownik będzie mógł nie w terminie 7 dni, a w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, już nie w ciągu dni 7, a w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. Przepis ten doprecyzowano, że w przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.

 

Nowość! Sądowe zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy i sądowe ustalenie uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy

 

Nowelizacja wprowadziła możliwość sądowego zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy. Przepis art. 97 [1] §1 Kodeksu pracy stanowi bowiem, że „W przypadku niewydania przez pracodawcę świadectwa pracy pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem zobowiązania pracodawcy do wydania świadectwa pracy„.

Zgodnie z § 2 tego przepisu „Jeżeli pracodawca nie istnieje albo z innych przyczyn wytoczenie przeciwko niemu powództwa o zobowiązanie pracodawcy do wydania świadectwa pracy jest niemożliwe, pracownikowi przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z żądaniem ustalenia uprawnienia do otrzymania świadectwa pracy. W chwili obecnej Kodeks pracy nie zawiera tego rodzaju normy prawnej„.

Z powyższymi uprawnieniami można wystąpić do czasu upływu terminu przedawnienia.

 

Dotknij tutaj i zadzwoń